Trung tâm sửa chữa UPS


kiem tra acquy

Đo kiểm tra chất lượng acquy

Trong hệ thống IT hoặc Viễn Thông thì việc đảm bảo hệ thống luôn hoạt động 365/7 là điều kiện bắt buộc để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ liện tục. Bộ lưu điện UPS và bộ nguồn DC có nhiệm vụ cung cấp điện cho hệ thống khi mất điện và để lưu trữ điện được thì Acquy là thành phần không th
Continue Reading →